Vedtægter

Sæby Borgerforening har været aktiv siden 1855

Vedtægter for Sæby Borgerforening

§1

Foreningens navn er Sæby Borgerforening med hjemsted i Sæby by.

§2

Foreningens formål er at fremme Sæby Borgerforenings interesser såvel selskabeligt som kulturelt, samt at udbrede kendskabet til og interessen for Sæby og det omkringliggende samfund

§3

Alle, der har interesse i Borgerforeningens virke. kan optages som medlemmer, det være sig personer, foreninger, firmaer og organisationer.

§4

En anden opgave, som Borgerforeningen har påtaget sig, er at administrere de udloddede beløb som er modtaget fra Varelotteriet og videreformidler disse i overensstemmelse med vedtægterne.

§5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle henseender.
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af april måned.
På generalforsamlingen aflægger formanden beretning om foreningens virke i det forløbne år.
Herefter fremlægger kassereren det reviderede regnskab og budgettet for det kommende år.

  §6

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ledes af en på mødet valgt dirigent. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning men kan forlanges afholdt skriftligt såfremt et flertal af de fremmødte på generalforsamlingen ønsker det.
Indvarsling til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel gennem dagspressen, eller ved fremsendelse mail eller af brev.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§7

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil eller når mindst en tredjedel af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af punkter / emner.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i løbet af 14 dage.
Der kan ved valg kun afgives 1 stemme pr. person eller enhed.

§8

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 eller højest 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.1/ 2 medlemmer vælges i lige årstal 2/3 medlemmer i ulige årstal. Endvidere vælges på hver ordinær generalforsamling 1 suppleant der ligeledes vælges for 2 år.

§9

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Bestyrelsen hæfter ikke personligt.  

§10

Bestyrelsen har ansvaret for at der føres en protokol eller referat over forhandlinger og møder. Sekretæren fører medlems bog og mødeprotokol eller referat med beslutninger.
Bestyrelsen kan sammenkaldes af formanden eller ved 2/3 bestyrelsesmedlemmer.
kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for det kommende år.

§11

Kassereren er pligtig til at føre kassebog.
Kassereren er desuden pligtig til på forlangende, at give alle oplysninger om regnskabet til revisorer og bestyrelsen.

§12

Til at gennemgå foreningens regnskab vælges 2 medlemmer af foreningen som revisorer i en periode på 2 år.

§13

Vedtægtsændringer kan kun gennemføres af generalforsamlingen, når to tredjedele af de fremmødte stemmer derfor.

§14

I tilfælde af beslutning om foreningens opløsning må dens midler aldrig overgå til noget andet formål end til Sæby by´s bedste, og kan aldrig blive genstand for deling mellem medlemmerne.  

Et evt. overskud der er skabt via tilskud fra Frederikshavn Kommune, skal tilbagebetales i tilfælde af foreningens ophør

Seneste ændringer vedtaget på Sæby Borgerforenings Generalforsamling den 5. marts 2024.